Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

      

 

U bent welkom in de Vredeskerk !

 

Elke weekdag 12.30 u. H.Mis

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

Every weekday 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 14 00h. High Mass in English (Philippine R.C. community)

Every weekday open church  13-15 h.

 

 

Bezoek hier onze virtuele        Mariakapel

en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

 

Alpha cursus

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij: Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis (14. Uur; in het Engels)

 

Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

MIVA-collecte 2022

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania

 

Dit jaar vindt  op zondag 21 augustus de MIVA-collecte plaats in onze kerk. Via de parochies wil MIVA graag aandacht vragen voor het bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania.

 

Outreach-missies

Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan mensen in een groot gebied in het westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen zijn van de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk. Het ziekenhuis doet aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze ziektes kunnen voorkomen. Daarnaast moeten patiënten soms met spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza, omdat het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft.

 

Bijgestaan door God

Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor preventie als voor noodgevallen. “Door onze samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt erg goed dat we mensen uit de gemeenschap steeds beter kunnen helpen. We worden bijgestaan door God.”

 

U vindt ons met het mandje achter in de kerk, maar u kunt ook storten op

MIVA, NL42 INGB 0000 002950.

Alvast veel dank! Werkgroep MOV

 

Feest bij het koor van de Lieve Vrede

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingHet koor van de Lieve Vrede viert op 28 augustus het 25 jarig bestaan.

(dat zou eigenlijk vorig jaar al zijn, maar Corona gooide roet in het eten).

Wij feliciteren het koor van harte, verheugen ons op een prachtige viering op de 28e en wensen hen een heel gezellige dag! EV

 

Ziekenzalving

Op zondag 11 september tijdens de hoogmis is er weer een algemene

ziekenzalving in de kerk. Alle 80 plussers zullen daarvoor worden uitgenodigd.

Andere zieken of ouderen die willen deelnemen, zijn uiteraard ook van harte

welkom.

 

 

 

Waarom vieren wij het titelfeest van onze parochiekerk op 15 augustus ?

 

Hieronder de uitleg: Uit het  DAGBOEK VAN DEN KERKBOUW van pastoor C. Nuijen, 1923, bladzijde 116

 

Woensdag 15 Augustus. - Titelfeest der Parochiekerk.

Een vreugdedag voor Gods Kerk op aarde. Maria's kinderen gelooven, dat Jesus' heilige Moeder met ziel en lichaam is opgenomen ten hemel. We hebben dus waarlijk eene Hemelsche Moeder. De Katholieke Kerk, welke de rijke, immer wellende bron is voor ware zielevreugde, verstaat de kunst het goede accent te leggen, de juiste snaar te treffen en de harten der gelovigen in blijden jubel op te voeren.

Assumpta est Maria in coelum; gaudent Angeli, laudantes benedicunt Dominum. Aldus zingt zij in haar Kerkelijk Officie. Opgenomen is Maria ten hemel; de engelen verheugen zich en lovend, zegenen zij den Heer. Voor ons geestesoog scheuren de wolken van een en in den hemel aanschouwen wij onze Lieve Moeder door de heilige en aanbiddelijke Drievuldigheid met eer en heerlijkheid gekroond.

Het schepsel, dat de hoogste waardigheid mocht ontvangen op aarde, het Goddelijk Moederschap, en tegelijk den oneindigen afstand, welke het van God zelven scheidde klaar en met heilige hartevreugde erkende, 's Heeren diepst zich verootmoedigende dienstmaagd, 't hoogst in 's hemels-sferen voor alle eeuwigheid verheven.

Aan dezen dag heeft onze Kerkelijke Overheid tevens willen verbinden het titelfeest onzer parochiekerk. Die titel vereert Maria als Koningin des Vredes. Maar er bestaat nog geen afzonderlijke feestdag voor. Dan hem zetten op dezen allerschoonsten Mariadag. De Vredeskerkers beseffen hun voorrecht. Al was de dag niet tot een verplichten katholieken feestdag verklaard, zij zouden toch allen ter kerke gekomen zijn om hun loflied te mengen met dat koor der hemelingen.

Moge als komende jaar, de Kerk klaar is, het titelfeest voor de eerste maal erin gevierd worden met den grootsten luister (dat gaat dus over 1924).

Noot: in latere jaren worden o.a. de data 9 juli, 10 juli en 22 augustus in diverse heiligenkalenders vermeld als feestdag van Onze Lieve Vrouw Koningin (van de Vrede).

In de Vredeskerk houden wij ons aan wat in 1923 is bepaald.

E.V.

Lees hier diverse preken van pastoor Eric  en andere voorgangers.

 

Keep in touch met de Paus

Rome Reports